PRIVACY VERKLARING Van Lith Financieel Adviesbureau


Uw persoonsgegevens


Om u goed te kunnen adviseren welke financiële producten bij uw situatie passen, gaan wij met u in
gesprek. In dit gesprek stellen wij u verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw
kennis van en ervaring met financiële diensten, uw financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en
vermogen, uw wensen en behoeften voor zover relevant voor het financiële advies en uw bereidheid
om bepaalde risico’s zelf te dragen, dan wel uw wens om deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door
middel van een verzekering.


Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om


Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en
organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen
nemen van deze gegevens. Ook hebben onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring
ondertekend.


Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?


Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een analyse van uw financiële situatie te maken.
Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen u kunt nemen om de door u gewenste financiële
zekerheid te realiseren. Dat kan betrekking hebben op de opbouw van uw pensioen, het verzekeren
van bepaalde risico’s of het verkrijgen van een financiering.
Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer u ons vraagt onderdelen van dit
advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars,
geldverstrekkers, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen en anderen die relevant zijn bij de
uitvoering van de voor u te realiseren financiële zekerheid.
Bij verzekeraars en geldverstrekkers gaat het dan om de informatie die zij nodig hebben om te
kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan u een offerte willen uitbrengen voor een
verzekering of krediet. Bij expertisebureaus gaat het om gegevens die nodig zijn om de waarde van
uw pand of andere bezittingen te kunnen taxeren. Bij arbeidsdeskundigen gaat het om uw
contactgegevens, zodat de arbeidsdeskundige in het kader van een aanvraag van een
arbeidsongeschiktheidsverzekering contact met u kan zoeken.
Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dat nodig is om
een bepaald onderdeel van uw opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die gegevens door
die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te
voeren.


Hoe lang bewaren wij uw gegevens?


Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden voor u uit te
voeren. Uiterlijk vijf jaar nadat de verzekeringen, financiële producten en/of kredieten die wij voor u
tot stand hebben gebracht zijn geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in dit
kader hebben ontvangen, tenzij deze gegevens bewaard moeten blijven voor mogelijke
risicoaansprakelijkheid die wij kunnen lopen over een geleverd product of dienst.


Wat zijn uw rechten?


U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wij wel of niet
ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.
     1. U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit
         overzicht verstrekken wij u kosteloos.
     2. Wanneer u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben
         verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard
         alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken
         correct zijn.
     3. Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben
         geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen
         wij in dat geval aan uw verzoek.
     4. Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens
         gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij
         bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit
         laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.
     5. Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde.
         Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo
         spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.
     6. Wanneer wij van derden persoonlijke informatie over u ontvangen, bijvoorbeeld van uw
         verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij u over de
         bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.


Wat is de situatie wanneer u ons bepaalde informatie niet geeft, of ons beperkt in het gebruik
daarvan?


Het opstellen van een goed financieel advies kunt u vergelijken met het maken van een puzzel. Er zijn
vele, afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door elkaar liggen.
Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd in om de puzzel op te
lossen en u een compleet beeld te schetsen.
Maar wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het
gebruik hiervan, dan missen wij een of meerdere “stukjes” van de puzzel. Soms is dat niet
onoverkomelijk om u toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen u er dan wel op
wijzen, dat in dit advies bepaalde gaten kunnen zitten omdat wij niet over alle informatie konden
beschikken en wat de consequenties hiervan voor u kunnen zijn.
Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen wij u
mededelen dat wij onze werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren.


Van Lith Financieel Adviesbureau
Oude Aamsestraat 18
6662 AA ELST (GLD)
Postbus 59
6660 AB ELST (GLD)
T: 0481-351022
M: 06-52737327
E: info@vanlithadvies.nl
I: www.vanlithadvies.nl